Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Vilkår & betingelser

Almindelige betingelser

Disse almindelige betingelser fastlægger Lycamobiles og kundernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med leveringen af Lycamobile Tjenesterne.

1. Definitioner

1.1 Regler for Acceptabel Anvendelse: de regler, som Lycamobile har informeret Kunden om (uanset om reglerne er fastsat af Lycamobile eller en underliggende Netudbyder, som muliggør Tjenesterne), der regulerer den acceptable anvendelse af Tjenesterne. Reglerne kan ændres fra tid til anden og er tilgængelige på www.lycamobile.dk.
1.2 Aftalen: Den Aftale om Lycamobiles levering af Tjenesterne til Kunden, som indgås, når Kunden køber et SIM-kort og lader sig registrere hos Lycamobile. Disse almindeli-ge betingelser er en integreret del af Aftalen.
1.3 Aftalen: Den Aftale om Lycamobiles levering af Tjenesterne til Kunden, som indgås, når Kunden køber et SIM-kort og lader sig registrere hos Lycamobile. Disse almindeli-ge betingelser er en integreret del af Aftalen.
1.4 Lycamobile Kundeservice: den kundeserviceafdeling, som Kunden kan kontakte ved-rørende spørgsmål om Lycamobile Tjenesterne. Lycamobile Kundeservice kan kon-taktes ved at ringe 3332 fra din Lycamobile-telefon eller +45 70 14 55 56 fra en hvil-ken som helst anden telefon.
1.5 Lycamobile: Lycamobile Europe Ltd., 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London E14 9SG.
1.6 Tjeneste eller Tjenesten: Tjenesten, hvorigennem Kunden anvender Net-tet til direkte transport af teletrafik fra mobiltelefonbrugere til og fra nettermine-ringspunkter i Nettet eller til nettermineringspunkter i andre net.
1.7 Lycamobile SIM-kort eller SIM-kort: et forudbetalt, forudaktiveret kort, som indeholder en mikroprocessor, der gør det muligt at opnå adgang til Tjenesterne.
1.8 Lycamobile taletidskort: et multifunktionelt kort (i fysisk eller elektronisk form), som indeholder en 11-cifret kode, der gør det muligt for Kunden at købe forskellige produk-ter, såsom taletid, for kortets pålydende værdi.
1.9 Lycamobile Online Optankning: en tjeneste, som gør det muligt for Kunden at optanke sit SIM-kort ved køb af taletid på www.lycamobile.dk.
1.10 Lycamobile Automatisk Optankning: en tjeneste, som gør det muligt for Kunden via MyLycamobile automatisk at optanke sit SIM-kort, når den taletid, der er til rådighed på kortet, kommer under den minimumsgrænse, som er valgt af Kunden. Når dette sker, trækkes det på forhånd valgte beløb automatisk på Kundens kreditkort.
1.11 Lycamobile Automatisk Optankning: en tjeneste, som gør det muligt for Kunden via MyLycamobile automatisk at optanke sit SIM-kort, når den taletid, der er til rådighed på kortet, kommer under den minimumsgrænse, som er valgt af Kunden. Når dette sker, trækkes det på forhånd valgte beløb automatisk på Kundens kreditkort.
1.12 Net: det Net, som anvendes til trådløs telekommunikation.
1.13 Produkter: Lycamobile SIM-kort, Lycamobile taletidskort eller et hvilket som helst an-det produkt, som udbydes af Lycamobile.
1.14 Roaming Tjenester: mobiltelefonitjenester, som gør det muligt for Kunden også at bruge Tjenesterne på rejser uden for Danmark, og som leveres via udenlandske mo-bilkommunikationsnet, som Lycamobile ikke har kontrol over.

2. Tjenester, Forpligtelser og Nummerportering

2.1 For at Kunden kan gøre brug af Tjenesterne, stiller Lycamobile et Lycamobile SIM-kort med tilhørende sikkerhedskoder og telefonnummer til rådighed for Kunden. Hvis Kun-den har et eksisterende telefonnummer hos en anden udbyder og ønsker at overføre dette til Lycamobile, skal Kunden henvende sig til sin nuværende udbyder og bede om en nummerporteringskode. Kunden skal herefter kontakte Lycamobile Kundeservice og bede om nummerportering. Portering af Kundens nummer vil tage ca. 30 dage.
2.2 Lycamobile er kun forpligtet til at stille de midler til rådighed, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af Lycamobile Tjenesten. Lycamobile fastlægger i denne forbindelse, hvilke midler der er nødvendige for at sikre adgangen til Tjenestem under optimale betingelser.
2.3 Mobiltelefoni er en form for trådløs kommunikation, som fungerer ved transmission af radio- og signalfrekvenser. Mobiltelefoni kan derfor blive udsat for forstyrrelser fra tal-rige eksterne kilder eller forhindringer såsom bygninger, vegetation eller terræn, hvor-for Lycamobile ikke kan garantere perfekt, fejlfri transmission (for så vidt angår Tjene-stens faktiske tilgængelighed eller kvalitet) på alle steder til ethvert tidspunkt.
2.4 Tjenesterne leveres som de “er og forefindes”. Lycamobile yder ingen garanti med hensyn til Tjenesterne og garanterer ikke for, at Tjenesterne er af tilfredsstillende kva-litet, egnet til et bestemt formål, passende, driftssikre, præcise, fuldstændige, sikre el-ler fejlfri.
2.5 Nettet og Tjenesterne kan lejlighedsvis være utilgængelige som følge af opgraderin-ger, ændringer, vedligeholdelse eller andet nødvendigt arbejde i forbindelse med Net-tet eller Tjenesterne. I sådanne tilfælde er det muligt, at Tjenesterne er midlertidigt utilgængelige, men Lycamobile vil bestræbe sig på at begrænse sådanne perioder til et minimum. Lycamobile ifalder ikke ansvar i de tilfælde, hvor Tjenesterne ikke er til-gængelige.
2.6 Der hører en PIN-kode (Personal Identification Number) og en PUK-kode (Personal Unlocking Key) til Lycamobile SIM-kortet. Instrukserne vedrørende anvendelsen heraf kan ændres for at tage højde for ny teknologi og forklares i “brugermanualen” til mobil-telefonen. Kunden skal træffe alle nødvendige forholdsregler vedrørende PIN- og PUK-koderne, herunder opbevare dem separat på sikre steder. Kunden er ansvarlig for enhver ondsindet eller upassende anvendelse som følge af tilsigtet, hændelig eller utilsigtet videregivelse af disse koder eller overdragelse af Kundens SIM-kort til andre.
2.7 Selv om Lycamobile på enhver måde bestræber sig på at sikre en fejlfri drift uden afbrydelser, anerkender Kunden, at Lycamobile ikke er ansvarlig for tab eller ulempe for Kunden som følge af en leverandørs handlinger, herunder svindel og bedrageri og/eller manglende betaling. I sådanne tilfælde skal Kunden kontakte leverandøren og/eller den detailhandler, hos hvem Kunden har købt SIM- og/eller taletidskortet, og anmode om at få pengene refunderet.
2.8 Tjenesterne omfatter ikke overtakserede SMS’er og overtakserede opkald.
2.9 Opkaldstakster for anvendelse af Tjenesterne fremgår af reklameplakater, som æn-dret fra tid til anden, og/eller på hjemmesiden www.lycamobile.dk.
2.10 Lycamobile forbeholder sig retten til at overvåge og registrere kommunikation foreta-get under anvendelse af Tjenesterne. Dette kan ske med henblik på at forbedre Tje-nesterne, for at sikre overholdelse af Lycamobiles regler, krav fra offentlige, regulato-riske og retshåndhævende myndigheder, samt for at forebygge kriminel aktivitet.
2.11 Lycamobile vil ikke tilsigtet afbryde opkald, forudsat der er dækning for det pågælden-de opkald på SIM-kortet, dog kan det ske, at opkald afbrydes som følge af forhold, som ligger uden for Lycamobiles kontrol, fx force majeure, fejl i systemet, teknologiske eller menneskelige fejl.
2.12 Kunderne oplyses hermed om, at der er risiko forbundet med at anvende mobiltelefo-nen under kørsel med motorkøretøj. Lycamobile kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge af uheld forårsaget ved anvendelse af mobiltelefonen under kørsel.
2.13 Kunderne oplyses hermed om, at mobiltelefoner kan forstyrre visse former for følsomt udstyr, herunder medicinsk udstyr, fly, etc. Det er derfor afgørende, at de instrukser, som gives af personer med ansvar for sådant udstyr, overholdes nøje. Lycamobile kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af sådanne in-strukser.
2.14 Lycamobile leverer ekstra Tjenester, i det omfang dette er muligt. De tilgængelige Tjenester fremgår af et bilag til Aftalen. Disse almindelige betingelser gælder for så-danne ekstra Tjenester.
2.15 Lycamobile forbeholder sig ret til, efter eget skøn (og uden forudgående varsel), at begrænse eller forhindre adgang til visse websteder og tjenester over dets netværk, herunder Voice over Internet Protocol (“VoIP”) tjenester. Når vi beslutter at begrænse eller forhindre adgang i henhold til dette, vil du få en meddelelse om, at hjemmesiden eller denne service er “ikke tilgængelig”.

3. Roaming

3.1 Lycamobile tilbyder roamingtjenester i den udstrækning, at Lycamobile har underskrevet roamingaftaler i de besøgte lande, og hvor det er relevant, er din bundle aktiveret til Roam som hjemme hos EU / EØS. Du kan tjekke, om dit bundle er aktiveret til international roaming og / eller vandre som hjemme i EU / EØS. Ved roaming i EU / EØS er det muligt at foretage opkald, sms og bruge data inden for det bundne tillæg, der er købt uden ekstra omkostninger, med forbehold af fair brug policy og datahætten angivet i bundtbetingelserne. For yderligere information kontakt venligst kundeservice eller Lycamobile hjemmeside www.lycamobile.dk.
3.2 Du vil ikke blive opkrævet ekstra for at bruge din pakke allowance (markeret som “EU Roaming” eller “Roam like at Home in the EU”) eller Pay as you go (PAYG), mens du roaming inden for EU med undtagelse af de gældende nationale satser eller inklusiv pakke udbetaling som angivet i pakke betingelserne.
3.3 Lycamobile kan ikke holdes ansvarlig for dækning, kvalitet, sikkerhed eller tilgængelighed af Tjenesterne inklusive Roaming Services. Lycamobile kan ikke holdes ansvarlig for udenlandske mobilnet eller mobiludbydere brug af dine data. Alle mobilnet og mobiludbydere bør beskytte dine data til samme standard i henhold til databeskyttelseslovgivningen som vi gør. Vi kan dog ikke tage ansvar for kontrollen af andre netværk og udbydere.

4. SIM-kortet

4.1 Lycamobile SIM-kortet anvendes ved at indsætte det i en kompatibel mobiltelefon og tænde telefonen.
4.2 Lycamobile SIM-kortet er Lycamobiles ejendom. Kunden skal opbevare SIM-kortet sikkert og må ikke misbruge kortet på nogen måde. Lycamobile er kun forpligtet til at erstatte SIM-kortet, hvis dette er defekt som følge af dårlig udførsel eller design. Ly-camobile er berettiget til at opkræve et gebyr for at erstatte et SIM-kort, hvis Lycamo-bile med rimelighed kan antage, at Kunden har været ansvarlig for misbrug, beskadi-gelse eller tab af det oprindelige SIM-kort. Lycamobile forbeholder sig ydermere retten til at tilbagekalde Lycamobile SIM-kort på et hvilket som helst tidspunkt. Kunden skal informere Lycamobile øjeblikkeligt i tilfælde af beskadigelse af det af Kunden købte SIM-kort.
4.3 Hvis Lycamobile SIM-kortet ikke har været brugt i tre måneder (“gyldighedsperioden”) til udgående opkald og SMS’er, vil SIM-kortet blive låst, og Kunden vil ikke længere kunne anvende kortet.
4.4 Hvis Lycamobile SIM-kortet ikke har været brugt i tre måneder (“gyldighedsperioden”) til udgående opkald og SMS’er, vil SIM-kortet blive låst, og Kunden vil ikke længere kunne anvende kortet.
4.5 Hvis Kunden ikke optanker SIM-kortet inden for en måned efter gyldighedsperioden, vil Kunden permanent miste sit telefonnummer, og Lycamobile SIM-kortet vil blive spærret permanent for al yderligere brug. Alle ubrugte beløb refunderes i indtil 360 dage. Lycamobile er i så fald berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.
4.6 Fra 5. august 2014 vil alle nye optankninger udløbe efter 90 dage, efter du har tanket op. For at undgå tvivl, så gælder dette ikke for den eksisterende saldo som er på din konto den 5. august 2014.

5. Lycamobile Optankningsfaciliteter

5.1 Kunderne betaler for brugen af Tjenesterne ved at optanke deres SIM-kort. Dette gø-res ved, at Kunderne køber eller anvender en Lycamobile Optakningsfacilitet, hvorved der optankes taletid på deres SIM-kort.
5.2 Kunderne kan optanke deres Lycamobile SIM-kort på ethvert tidspunkt efter registre-ring, herunder i løbet af gyldighedsperioden.
5.3 Hvis en optankning finder sted før udløbet af en gyldighedsperiode eller inden for en måned efter gyldighedsperioden, vil det beløb, der endnu ikke var brugt på SIM-kortet på tidspunktet for optankningen, blive tilføjet beløbet på Lycamobile Optankningsfacili-teten.
5.4 Hver gang Kunden optanker sit Lycamobile SIM-kort i løbet af gyldighedsperioden, vil gyldighedsperioden under iagttagelse af ovenstående betingelser blive forlænget med yderligere seks måneder.
5.5 Hvis Kunden har brugt en Lycamobile Optankningsfacilitet til at optanke sit SIM-kort, kan beløbet på SIM-kortet kun anvendes til køb af Tjenesterne, og Kunden er ikke be-rettiget til at modtage kontant refusion af noget beløb på sit SIM-kort, der ikke bliver brugt.
5.6 Hvis Kunden har brugt en Lycamobile Optankningsfacilitet til at optanke sit SIM-kort, kan beløbet på SIM-kortet kun anvendes til køb af Tjenesterne, og Kunden er ikke be-rettiget til at modtage kontant refusion af noget beløb på sit SIM-kort, der ikke bliver brugt.
5.7 Lycamobile forbeholder sig retten til at tilbyde Lycamobile taletidskortet som et multi-funktionskort, der kan bruges til køb af flere forskellige tjenester, i det omfang sådanne udbydes, herunder taletid på Lycamobile mobiletjenesten.
5.8 I henhold til forbrugeraftaleloven har forbrugere normalt ret til at træde tilbage fra afta-ler om køb indgået via internettet inden for 14 dage (fortrydelsesret). Ved køb af tjene-steydelser (herunder køb af taletid), kan fortrydelsesretten ophøre inden udløbet af denne 14-dages periode. Dette gælder i tilfælde, hvor Kunden giver sit samtykke til, at Lycamobile leverer den købte tjeneste inden udløbet af 14-dages perioden. I sådanne tilfælde ophører fortrydelsesretten, når tjenesten er leveret. I denne specifikke situati-on vil fortrydelsesretten ophøre, når den købte taletid overføres til Kundens Lycamobi-le SIM-kort. For at Lycamobile kan overføre købt taletid til Kunden straks i stedet for med 14 dages forsinkelse, anmoder vi Kunden om at give sit samtykke til, at overførs-len kan ske straks. Kunden anmodes om at give dette samtykke i forbindelse med be-talingen.

6. Ændringer

6.1 Itilfælde hvor driftsforholdene eller planlægningen af Tjenesten nødvendiggør det, er Lycamobile berettiget til at ændre Tjenesternes tekniske karakteristika. Kunderne vil ikke være berettiget til kompensation for udskiftning eller ændring af deres mobiltele-foner, som måtte være nødvendiggjort af en ændring i Nettet, der påvirker Tjenester-ne.

7. Afbrydelse af Tjenesten og Aftalens Ophør

7.1 Lycamobile er berettiget til helt eller delvist og uden varsel at afbryde Kundens forbin-delse til Tjenesten, hvis Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller ikke overholder krav for rimelig anvendelse, herunder Regler for Acceptabel Anven-delse.
7.2 Kunden er ikke berettiget til kompensation som følge af sådan afbrydelse. Afbrydelsen vil blive ophævet, når Lycamobile vurderer, at Kunden har opfyldt sine forpligtelser. Kunden skal afholde omkostningerne i forbindelse med afbrydelsen og ophævelsen deraf. Afbrydelse af Tjenesten fritager ikke Kunden fra sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
7.3 Hvis Lycamobile, 14 dage efter afsendelse af skriftligt påkrav til Kunden om manglen-de opfyldelse af Kundens forpligtelser, konkluderer, at Kunden stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser, er Lycamobile berettiget til at ophæve Aftalen, hvorved alle Kundens krav mod Lycamobile bortfalder. Alle ubrugte beløb refunderes i indtil 360 dage. Ly-camobile er i så fald berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden må ikke bruge Tjenesterne til følgende aktiviteter:

  • Upassende, umoralske, svigagtige eller ulovlige formål eller til at formidle kommunikation eller opbevare oplysninger, der er stødende, grove, uanstændige, sjof-le eller truende;
  • Forårsage eller bevidst tillade andre at forårsage ulempe, irritation eller be-svær for Lycamobile eller Lycamobiles Kunder eller andre personer, herunder anven-delse af Nettet til gentagne udsendelser af uanmodede meddelelser uden rimelig grund;
  • Forårsage skade eller forringelser af driften i det Net, som Tjenesterne leve-res over, og
 • Opbevaring eller videregivelse af oplysninger, der ikke tilhører Kunden, og som kan krænke tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder eller andre im-materielle rettigheder (hvor tilladelse ikke er opnået fra pågældende tredjemand).

8.2 Kunden skal muligvis registrere sig hos Lycamobile ved køb af Lycamobile SIM-kortet, og det kan i den forbindelse være nødvendigt, at Kunden afgiver personoplysninger, herunder navn, adresse, fødselsdato, e-mail-adresse, kreditkortoplysninger osv. Kun-den er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger. Hvis Lycamobile fastslår, at afgivne personoplysninger er ukorrekte, er Lycamobile berettiget til at op-hæve Aftalen uden ansvar over for Kunden.
8.3 Kunden er forpligtet til at holde Lycamobile informeret om eventuelle ændringer i Kun-dens personoplysninger og for at sikre, at Lycamobiles registreringer er opdaterede.

9. Databeskyttelse og Kundens personoplysninger

9.1 Lycamobile kan løbende behandle Kundens personoplysninger, herunder oplysninger om Kundens brug af Tjenesten. Lycamobiles behandling af sådanne personoplysnin-ger kan ske til en række formål, herunder:

  • til levering og administration af de Tjenester, som benyttes af Kunden, her-under kundeservice;
  • til vedligeholdelse af konti og betalingsformål; og
 • til informations- og markedsføringsformål; dette sker inden for rammerne af kundeforholdet og med henblik på at lancere oplysnings- og reklamekam-pagner vedrørende Lycamobiles Produkter og Tjenester.

9.2 Lycamobile kan behandle trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med levering af en tjeneste, som kræver anvendelse af trafik- og lokaliseringsdata ud over den anvendel-se, som er nødvendig med henblik på fremføringen af kommunikationen eller fakture-ring, herunder anvendelse med henblik på markedsføring af elektroniske kommunika-tionstjenester. Lycamobile vil opbevare sådanne data, så længe dette er nødvendigt med henblik på det specifikke formål. I henhold til lovgivningen har Lycamobile ret til at gemme sådanne data i op til fem år. Kun Lycamobile eller personer, som handler på Lycamobiles vegne, vil anvende sådanne data.
9.3 For at Lycamobile kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller levere Produkter og Tjenester til Kunden, kan det være nødvendigt, at Lycamobile videregi-ver Kundens personoplysninger til andre Netudbydere eller selskaber i Lycamobile-koncernen samt eksterne selskaber, som anvender oplysningerne på Lycamobiles vegne. Kundens personoplysninger kan blive videregivet til lande, som ikke yder samme databeskyttelse som den Europæiske Union, hvis dette er nødvendigt med henblik på levering af Tjenesterne.
9.4 Lycamobile anvender og behandler Kundens personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesdirektivet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med eventuelle sene-re ændringer og i det omfang, dette er gældende i Danmark.
9.5 Såfremt Kunden anmoder om at få adgang til de personoplysninger, som Lycamobile behandler om vedkommende, skal Lycamobile med forbehold for eventuelle undtagel-ser i lovgivningen fremsende en kopi af personoplysningerne til Kunden mod et min-dre administrationsgebyr. Kunden er berettiget til at anmode om, at fejlagtige oplys-ninger korrigeres, eller at personoplysninger slettes. Dette kan dog påvirke Lycamobi-les mulighed for at levere Tjenesterne.
9.6 Lycamobile har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-ninger mod, at Kundens personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgørelse, for-tabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.
9.7 Ved at registrere sig hos Lycamobile samtykker Kunden til behandlingen og videregi-velsen af Kundens personlysninger, herunder trafik- og lokaliseringsdata, som beskre-vet ovenfor.
9.8 Lycamobile er, forudsat Kunden har samtykket hertil, berettiget til at kontakte Kunden pr. brev, telefon, e-mail eller SMS med henblik på at informere Kunden om produkter, tjenester eller kampagner, som kunne være i Kundens interesse. Kunder som ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger om markedsføringskampagner vedrørende Lycamobiles produkter, eller som ikke ønsker at blive kontaktet direkte af Lycamobile i markedsføringsøjemed, kan til enhver tid og helt omkostningsfrit anmode Lycamobile om at komme på en liste over personer, der ikke ønsker at modtage sådanne henven-delser. Kunden kan sende anmodningen til unsubscribe@Lycamobile.dk eller kontakte Lycamobile Kundeservice.

10. Databeskyttelse og Kundens personoplysninger

10.1 Med forbehold for eventuelle begrænsninger i lovgivningen, kan Lycamobile ikke ifalde ansvar vedrørende Lycamobile SIM-kortet, Lycamobile Optankningsfaciliteter eller le-veringen af Tjenesterne.
10.2 Lycamobile er ikke ansvarlig for tab eller skader, det måtte opstå som følge af indhol-det af opkald eller SMS’er, der sendes eller modtages af Kunden.
10.3 Lycamobile er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af indgreb fra tredje-mand, herunder fra statslige, regulatoriske eller offentlige myndigheder.
10.4 Lycamobile kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte eller im-materielle skader, herunder ekstraomkostninger, tab af indtægter, fortjeneste, kunder og kontrakter samt tab eller beskadigelse af data.
10.5 Med forbehold for eventuelle begrænsninger i lovgivningen, er Lycamobile ikke an-svarlig i tilfælde af tab, tyveri eller Kundens uretmæssige eller forkerte anvendelse af Lycamobile SIM-kort. Lycamobile er ikke forpligtet til at godtgøre beløb brugt af Kun-den eller tredjemand, hvis Kunden ikke har kontrol over SIM-kortet og har undladt at give Lycamobile meddelelse om, at han/hun ikke har kontrol over SIM-kortet, ligesom Lycamobile ikke er ansvarlig for konsekvenserne af brugen af de tjenester, der er knyttet til Lycamobile SIM-kortet.
10.6 Såfremt Kunden lider skade på grund af fejl i Nettet eller fejl i leveringen af Tjenesten, er Lycamobile kun ansvarlig i tilfælde af direkte skader, Kunden måtte have lidt som følge af:

  • dødsfald eller personskade
 • grov uagtsomhed

10.7 Lycamobiles erstatningsansvar over for Kunden er begrænset til et samlet maksi-mumbeløb på i alt DKK 10.000 pr. enkeltkrav eller række af relaterede krav.
10.8 Såfremt en Kunde lider skade eller tab, skal Kunden give Lycamobile skriftlig medde-lelse herom hurtigst muligt og senest fire (4) uger efter, at skaden er opdaget. Såfremt Lycamobile ikke får meddelelse om en skade inden for denne tidsfrist, ydes der ikke erstatning. Denne tidsfrist gælder ikke for Kunder, som formår at føre rimeligt bevis for, at han/hun ikke med rimelighed kunne forventes at give Lycamobile meddelelse inden for den fastsatte tidsfrist.
10.9 Lycamobile er ikke ansvarlig for at opfylde eventuelle forpligtelser eller levere Tjene-sterne i tilfælde af force majeure, dvs. faktorer, som Lycamobile ikke har indflydelse på, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, faglige konflikter, tredjemands misligholdelse eller forsømmelse, krig, regeringsindgreb eller en handling eller beslut-ning foretaget eller truffet af en kompetent domstol.

11. Kundens ansvar

11.1 Kunden er ansvarlig for enhver skade forvoldt mod Lycamobile eller tredjeparter som følge af enhver persons brug eller misbrug af Kundens Lycamobile SIM-kort eller Op-tankningsfaciliteter, på enhver mobiltelefon, og Kunden skal kompensere Lycamobile for enhver skade forårsaget, herunder mindre fejl.
11.2 I tilfælde af tab eller tyveri af et Lycamobile SIM-kort skal Kunden straks meddele det-te tab eller tyveri til Lycamobile samt forhindre andre personers brug af SIM-kortet. Kunden er eneansvarlig for SIM-kortet og er med forbehold for eventuelle begræns-ninger i lovgivningen ikke berettiget til at kræve godtgørelse fra Lycamobile for tab el-ler tyveri af SIM-kortet.

12. Ændringer

12.1 Det kan fra tid til anden være nødvendigt, at Lycamobile foretager ændringer i Aftalen, herunder takster og faktureringsvilkår. Kunden vil blive underrettet om sådanne æn-dringer, en måned før disse træder i kraft. Kunden er berettiget til at opsige Aftalen med 14 dages varsel inden udløbet af denne periode med gyldighed senest fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Sådanne ændringer vil efterfølgende fremgå af Lycamobiles hjemmeside, når disse er trådt i kraft. Ændringer til fordel for Kunden kan gennemføres uden varsel. Hvis Kunden fortsætter med at benytte Tjenesterne efter sådanne ændringer, betragtes dette som samtykke til de pågældende ændringer.
12.2 Lycamobile bekræfter at have gjort sit bedste for at sikre nøjagtigheden af de heri indeholdte informationer, men påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller mis-forståelser, som måtte opstå.
12.3 Lycamobile er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i medfør af disse almindelige betingelser til tredjeparter.
12.4 Lycamobile kan sende meddelelser til Kunden på dennes mobiltelefon pr. SMS eller e-mail. Hvis Lycamobile ønsker at sende sådanne meddelelser, vil Lycamobile anvende de kontaktoplysninger, som Kunden har meddelt Lycamobile. Det er vigtigt, at Kunden straks informerer Lycamobile, hvis der er sket ændring af sådanne oplys-ninger.

13. Klager, tvister og lovvalg

13.1 Klager og tvister mellem Kunden og Lycamobile vedrørende levering af Tjenesterne skal først forelægges for Lycamobiles kundeservice under anvendelse af ovenstående kontaktinformationer. Hvis Kunden er af den opfattelse, at det pågældende problem endnu ikke er løst, anmodes Kunden om at sende en skriftlig klage til vores adresse, att. Lycamobile Kundeservice. Lycamobile vil behandle sådanne klager hurtigst muligt.
13.2 Lycamobiles afgørelse vedrørende en klage kan indbringes for Teleankenævnet via hjemmesiden www.teleanke.dk.
13.3 Lycamobiles eller Kundens undladelse af at håndhæve rettigheder i henhold til Aftalen skal ikke forhindre Lycamobile eller Kunden (efter omstændighederne) i at tage yderli-gere retslige skridt.
13.4 Denne Aftale er undergivet dansk ret og de danske domstole har enekompetence.

14. Netneutralitet

14.1 Lycamobile giver sine kunder ret til at få adgang til og distribuere information og indhold, bruge og levere applikationer og tjenester og bruge terminaludstyr efter eget valg, uanset deres placering eller placering, oprindelse eller destination for informationen, indholdet, applikation eller service via deres mobildatatjeneste underlagt de tekniske netværksbegrænsninger og lovligheden af indholdet, applikationerne og tjenesterne.
14.2 Lycamobile diskriminerer og behandler ikke kunder forskelligt baseret på kommercielle og tekniske forhold såsom pris, datamængder eller hastighed. Lycamobile selv som MVNO er afhængig af sin netværksoperatør for at give signalering og adgang til datatjenester. Lycamobile bruger alle rimelige bestræbelser på at søge branchestandarder fra sine tjenesteudbydere.
14.3 Lycamobile behandler al trafik ensartet, når de leverer internetadgangstjenester, uden forskelsbehandling, begrænsning eller interferens, og uanset afsender og modtager, det indhold, der er adgang til eller distribueret, de anvendte eller leverede tjenester eller det anvendte terminaludstyr, underlagt lovligheden af den anvendte terminal og også lovligheden af visse (ulovlige) websteder, der er skadelige og skadelige for forbrugernes interesser eller som på anden måde instrueret af Energistyrelsen. Lycamobile anvender alle rimelige bestræbelser på at overholde ånden i Net Neutralitetsforordningen 2015/2120 uden at krænke nogen krav til offentlig sikkerhed eller retshåndhævende myndighed. Derfor kan Lycamobile implementere rimelige trafikstyringsforanstaltninger, sådanne foranstaltninger skal være gennemsigtige, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige og skal ikke være baseret på kommercielle overvejelser. Sådanne foranstaltninger overvåger ikke det specifikke indhold og skal ikke opretholdes længere end nødvendigt. Fortrolighedspolitik og opbevaringslove skal fortsat respekteres.
Især blokerer, bremser, ændrer, begrænser, forstyrrer ikke, nedbryder eller diskriminerer mellem specifikt indhold, applikationer eller tjenester eller specifikke kategorier deraf, undtagen efter behov, og kun så længe det er nødvendigt, for at til:
(a) at overholde EU & national lovgivning;
(b) for at bevare integriteten og sikkerheden i netværket, tjenester leveret via dette netværk og terminaludstyret
(c) at forhindre forestående netoverbelastning og afbøde virkningerne af ekstraordinær eller midlertidig netoverbelastning, forudsat at ækvivalente kategorier af trafik behandles ens.
14.4 Enhver trafikstyringsforanstaltning kan medføre behandling af personoplysninger, når sådan behandling er nødvendig og forholdsmæssig for at nå målene i afsnit 3 ovenfor. Sådan behandling skal udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46 / EF og GDPR. Trafikstyringsforanstaltninger skal også være i overensstemmelse med direktiv 2002/58 / EF.
14.5 Lycamobile kan levere tjenester, der er optimeret til specifikt indhold, applikationer eller tjenester eller en kombination deraf, hvor optimeringen er nødvendig for at imødekomme kravene til indholdet, applikationerne eller tjenesterne for et specifikt kvalitetsniveau.
Lycamobile kan kun tilbyde eller lette sådanne tjenester, hvis netværkskapaciteten er tilstrækkelig til at levere dem ud over mobildatatjenester. Sådanne tjenester kan ikke bruges eller tilbydes som erstatning for internetadgangstjenester og må ikke være til skade for tilgængeligheden eller den generelle kvalitet af internetadgangstjenester til kunder.

Other Services